Taryh

2014

2014-nji ýylyň 29-njy iýulynda Jiangxi Iris Daily Chemical Co., Ltd. döredildi.2014-nji ýylda "Liangdi", "Liçu" we "Hanym Yi" markalary satuwa çykaryldy.

2015

2015-nji ýylda kompaniýanyň önümleri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynda ilkinji gezek daşary ýurda gitdi.

 • 2015-nji ýylda kompaniýanyň önümleri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynda ilkinji gezek daşary ýurda gitdi.
 • 2015-nji ýylda kompaniýa ABŞ FDA we EUB EC şahadatnamasyny berdi.
 • 2015-nji ýylyň 21-nji iýulynda bu kompaniýa ABŞ-nyň Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak kosmetiki önüm öndürmek tejribesini kabul etdi.
 • 2015-nji ýylyň 8-nji awgustynda kompaniýa ilkinji maýa goýumlaryny ösdürmek konferensiýasyny üstünlikli geçirdi we meşhur teleýaýlym şahsyýeti Hu Jianyun bilen surat wekiline gol çekdi.
taryh-01

Kanton ýarmarkasynyň sahna suraty

Taryh-02

Hu Jianyun suratyň metbugat sekretaryna gol çekdi

Taryh-03

Halkara sergi zaly

2016

2016-njy ýylda "YOYOBABY" ene we çaga markasyny üstünlikli tanatdy we doly strategiýaly we köp ugurly iş modelini döretdi.

 • 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda kompaniýa ABŞ-daky Walmart zawodynyň barlagyndan geçdi.
 • 2016-njy ýylyň 13-nji iýunynda Jiangxi welaýat partiýasy komitetiniň we Nançang şäher partiýasy komitetiniň dört toparynyň agzalary gözleg we ýolbeletlik üçin kompaniýa baryp gördüler.
 • 2016-njy ýylyň 18-nji iýunynda Jiangxi welaýat partiýasy komitetiniň Gurama bölüminiň ýolbaşçylary we Jiangxi welaýat söwda bölüminiň ýolbaşçylary kompaniýa gözleg we ýol görkezmek üçin geldi.
 • 2016-njy ýylyň 5-nji awgustynda kompaniýa STS üçünji tarap sosial jogapkärçilik edarasy tarapyndan ýerinde barlag geçirdi.
 • 2016-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda kompaniýa BV Halkara gözegçilik toparynyň sosial jogapkärçilik edarasynyň ýerinde audit geçirdi.
 • 2016-njy ýylyň 28-nji sentýabrynda kompaniýa Jiangxi welaýat azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirliginiň iki kosmetiki önüminiň ýerinde 105 barlagdan geçdi.
 • 2016-njy ýylyň dekabrynda bu kompaniýa 2015-nji ýylda görnükli kärhana diýen ada eýe boldy.
sergi

2017

 • 2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda kompaniýa ABŞ-da “Walmart” -yň synyny geçirdi.
 • 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde kompaniýa tarapyndan eksport edilen daşary söwda önümleri Gonkongyň global çeşmeleri "Döredijilik, ýygyndy, innowasiýa sowgatlary we öý önümleri" sergisinde ajaýyp açyldy.
 • 2017-nji ýylyň 19-njy aprelinde hanym Yiniň gizlin söýgi ary filmi, gizlin söýgi balak kagyzy, Gongmei Nuan köşgi kremi we arassalaýyş köpürjik seriýaly önümleri dünýä premýerasyna çykdy.
 • 2017-nji ýylyň 23-nji aprelinde kompaniýa tarapyndan eksport edilen daşary söwda önümleri, sarp ediş harytlary we şahsy ideg üçin Hytaýyň 121-nji import we eksport ýarmarkasynda ajaýyp çykyş etdi.
 • 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Nanchang Hünär kolleji we Jiangxi Iris Daily Chemical Co., Ltd. senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygyna ýetdiler we iki tarap gol çekişlik dabarasyny geçirdi.
 • 2017-nji ýylyň 10-njy iýulynda bu kompaniýa ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri dolandyryş kosmetikasy gowy önümçilik amaly cGMP şahadatnamasyny üçünji ýyl geçdi.
 • 2017-nji ýylyň 24-nji iýulynda kompaniýa Walmart sosial jogapkärçilik barlagyndan geçdi.
 • 2017-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda kompaniýa Sedex2Pillar zawodynyň barlagyndan geçdi.
 • 2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda kompaniýa Sedex4Pillar zawodynyň barlagyndan geçdi.
 • 2017-nji ýylyň 26-njy dekabrynda kompaniýa Walmart SCS terrorçylyga garşy zawodyň gözleginden geçdi.
 • 2017-nji ýylyň 27-nji dekabrynda kompaniýa Walmart FCCA hil ulgamynyň barlagyndan geçdi.
burç-01

Masüz maskasynyň sergi zaly

burç-02

Zawodyň burçy

2018

 • 2018-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda kompaniýa kosmetiki önümçilik ygtyýarnamasy we senagat önümi ygtyýarnamasy esasynda dezinfeksiýa önümleri üçin önümçilik ygtyýarnamasyny aldy.
 • 2018-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda kompaniýa milli ýokary tehnologiýaly kärhana, şahadatnama belgisi: GR201736001022 diýen ada eýe boldy.
 • 2018-nji ýylyň 26-njy martynda bu kompaniýa milli tehnologiýa esasly kiçi we orta kärhana hökmünde ykrar edildi.
 • 2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Jiangxi Iris Chemical Co., Ltd.Jiangxi Daşary ýurt dilleri we daşary ýurt öwreniş instituty we “Üç baş we alty ýarag bileleşigi” bilen üç taraplaýyn strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.
 • 2018-nji ýylyň 14-nji maýynda kompaniýa Anyi etrabynda ikinji intellektual eýeçilik artykmaçlygy kärhanasyny gazandy.
 • 2018-nji ýylyň 15-nji awgustynda kompaniýa milli intellektual eýeçilik artykmaç kärhanasy bilen sylaglandy.
 • 2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda bu kompaniýa Nanchang intellektual eýeçilik görkeziş kärhanasy diýen ada eýe boldy.

2019

2019-njy ýylyň iýul aýynda kompaniýa Jiangxi welaýatynyň esasy gözleg we ösüş meýilnamasy taslamasynda ýeňiji boldy