Gonkong Aziýa-Pacificuwaş umman gözellik ýarmarkasy

“Cosmoprof Asia” Aziýa-Pacificuwaş umman sebitindäki iň uly we täsirli gözellik we saç kesmek sergisidir.Dünýä belli gözellik salonynyň marka sergileriniň toplumy bolan “Cosmoprof” -yň sergilerinden biridir;uzak taryhy we ýokary abraýy bolan dünýädäki gözellik markalarynyň ilkinji sergisidir.Gonkong Aziýanyň gözellik söwdasynyň merkezidir we “Cosmoprof Asia” Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň möhüm derwezesidir.Epidemiýa bilen baglanyşykly häzirki syýahat çäklendirmeleriniň we karantin çäreleriniň noýabr aýyndaky sergä gatnaşýan halkara sergilerine we alyjylaryna oňaýsyzlyk döredip biljekdigini we gatnaşyjylar üçin has gowy sergi tejribesini üpjün etmegini göz öňünde tutup, guramaçy bu sergini täze ýere geçirmek kararyna geldi. .Singapurda geçirildi.Gonkong Aziýa-Pacificuwaş umman gözelligi sergisi, umumy meýdany 86 000 inedördül metr bolan Hytaý, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Hindistan, Dubaý, Taýland, Braziliýa, Ispaniýa we ş.m. , sergä gatnaşanlaryň sany 83,793-e ýetdi.Kosmetika we şahsy ideg, tebigy saglygy goraýyş, gözellik salonlary, saç kesmek, dyrnak sungaty we esbaplar kategoriýalarynda eksponatlar.

Örän täsirli B2B gözellik sergisi hökmünde, dünýädäki gözellik pudagynda iň soňky tendensiýalaryň, innowasiýa düşünjeleriniň, bazar maglumatlary we düzgünleriniň görkezijisidir.“Cosmoprof Asia” bir sergi we iki ýer düşünjesini dowam etdirýär.Serginiň çägini giňeltmek bilen sergä gatnaşyjylar serginiň gerimini artdyryp bilerler, şeýle hem alyjylar we satyjylar üçin işewürlik mümkinçiliklerini giňeltmek üçin maksatly önümleri has anyk gözlemek we ugurlary ele almak üçin amatlydyr.

Biziň kompaniýamyz 2022-nji ýylyň 16-njy noýabryndan 18-nji noýabry aralygynda Gonkong Aziýa Pacificuwaş umman gözellik sergisine gatnaşar. Kompaniýamyz “Kosmetika we şahsy ideg” sergisine gatnaşar, serginiň mazmuny şahsy ideg önümleri.

Guramaçy: Bolonýa topary, UBM Asia Limited
Salgysy: Aziýa-Singapur Singapur sergisi


Iş wagty: Iýul-13-2022