Hil barlagy

Zawod barada maglumat

Şahsy ideg, hammam toplumy, hammam bomba, sabyn we ş.m.) we öý hyzmaty (el arassalaýjy enjam, suwuk pol arassalaýjy we ş.m. a önümleri öndüriji.

2014-nji ýylda ABŞ-nyň 4,3 million dollaryna barabar maýasy bilen döredilen, ýylsaýyn ösýäris.100 000 inedördül metrlik toplumymyzda häzirki wagtda ýylda 500, 00 tonna önüm öndürilýän 8 ussahanany we 12 sany hünärli çyzgy bar.

120-den gowrak işgär.

Gözleg we gözleg merkezi 2 barlaghanasy
Professional inersenerler: 10-dan gowrak adam.

8 ussahana we 12 sany professional gurnama hatary bar

Önüm setirleri: Öý hojalygyna şahsy ideg

Hasaba alnan maýa 4,3 million dollar
Dolanyşygy 12 million dollardan gowrak

Kärhananyň gurluşy

gurluş-01
gurluş-02
gurluş-03
gurluş-04
gurluşy

Hil gözegçiligi - bäş esasy nokat

1. Işçi

hil-01
hil-02

Işçilerimiz işe başlamazdan ozal eşik eşigine, soň bolsa el sterilizasiýa otagyna, ahyrsoňy howa duş otagyna girerler.Işçilerimizden ellik, şlýapa we aýakgap örtük geýmegini haýyş edýäris.

2. Enjam

hil-03
hil-04
hil-05

Gowy enjamlaşdyrylan desgalar we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.

3.Material

hil-06
hil-07

Thehli materiallar gelýän barlagy geçirer, soň bolsa gaýtadan işlemek prosedurasyny barlar we ahyrynda önümleri synap göreris.

4. Düzgünler

hil-08
hil-09

Dolandyryş ulgamlarynyň 4 toplumyny (ISO ulgamy, GMPC ulgamy, ERP dolandyryş ulgamy, WALMART üpjünçilik ulgamy) berk ýerine ýetirýäris.

5. Daşky gurşaw

hil-10
hil-11

Zawodymyz we önümlerimiz IS022716 we GMPC (EU 300,000 Klassiki Howany Arassalamak GMPC with bilen laýyk gelýär.

Gözleg we gözleg topary

topar-01
topar-02
topar-03

Indiki gözleg toparymyzy size hödürlärin - bu ýerde 2 sany barlaghanamyz bar
Professional inersenerler: 10-dan gowrak adam.

In engineenerlerimiziň iki nyşany:
1. Täze önüm öndüriň (esasan hammam toplumy üçin)
2. Bahasyny azaltmak we önümleri gowulandyrmak

topar-04
topar-07
topar-06
topar-05
topar-08
topar-09

Soňra bu önümlerimiz, hammam bombalary, miwe sabynlary ýaly önümlerimiz üçin gazanan üstünliklerimiziň bir bölegi.