Angliýanyň Birmingem halkara sergisi

Angliýada geçirilen Birmingem halkara sergisi 1956-njy ýylda esaslandyryldy we ýylda iki gezek bahar we güýz aýlarynda geçirilýär. Serginiň sergileri dünýäniň çar künjeginde ýerleşýär we bu senetçilik we sarp ediş harytlary üçin iň oňat hünär sergileridir. dünýä.Iň uly sergi meýdany 180,000 inedördül metrden gowrakdyr. Sergi sowgat we sarp ediş harytlary senagatynyň önümleriniň hemmesini diýen ýaly öz içine alýan sergi meýdançasynyň klassifikasiýasyny görkezýär .Awtun ýarmarkasy, Angliýada 2022 Birmingem sowgatlary we sarp ediş önümleri ýarmarkasy. Hyve sergi topary, Holding aýlawy: ýylda bir gezek. Bu sergi 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda geçiriler. Serginiň geçiriljek ýeri Angliýa-Birmingem-Milli sergi merkezi B40 1NT-Birmingem halkara konwensiýa we sergi merkezi, United Patyşalyk. Sergi meýdanynyň 180,000 inedördül metre, sergä gatnaşyjylaryň sanynyň 65 000, sergä gatnaşyjylaryň we markalaryň sanynyň 3000-e ýetmegine garaşylýar. Her sergi meýdançasynda önümleri dürli kategoriýalara ýerleşdirmek alyjylary tiz tapmaga kömek etmeýär. zerur önümler we olary deňeşdirmek, şeýle hem sergä gatnaşyjylara maksatly müşderilerine has köp ýetmek üçin amatlylyk berýäraňsatlyk bilen.

Biziň kompaniýamyz 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabryndan 07-nji sentýabryna çenli Iňlis Birmingem sowgatlary we sarp ediş önümleri sergisine gatnaşar. Kompaniýamyz “Öý sarp ediş harytlary, dükan sowgatlary” sergisine gatnaşar we serginiň mazmuny şahsy ideg önümleri.

Sergi wagty: 09.04 ~ 09.07, 2022 Açylyş wagty: 09: 00-18: 00

Sergi pudagy: öý sarp ediş harytlary, bölüm sowgatlary

Guramaçy: Hyve sergi topary

Salgysy: Angliýa - Birmingem - Milli sergi merkezi B40 1NT - Birmingem halkara konwensiýa we sergi merkezi, Angliýa

Geçiriş möhleti: ýylda bir gezek Sergi meýdany: 180,000 inedördül metr Sergä gatnaşyjylaryň sany: 3000 Gelenleriň sany: 65,000


Iş wagty: Iýul-13-2022