Ro Christmasdestwo sowgat toplumy Duş jeli beden losyýasy beden losyon gabygy FDA bilen krem ​​derisine ideg toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Ro Christmasdestwo baýramçylygy köpükli hammam
Forma gel
Gämi çüýşe be Düzülip bilner)
Ys Düzülip bilner
Port Ningbo
kuwwaty 100ml düzülip bilner)
Töleg usullary T / T;L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Eltip bermek DHL ede Fedex , EMS , ÜPS
Mysal üçin sitata Mysal mugt beriň
OEM / ODM Hoş geldiňiz
Gaplamak Reňk gutusy / PVC guty / Kagyz gutusy / PDQ (ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 24 * 4.3 * 14CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 24 guty / Master Carton 50.5 * 31 * 31CM

Önüm sergisi

Dürli çüýşe (özleşdirmegi goldaň)

önüm-img-01
önüm-img-02
önüm-img-03
önüm-img-04
önüm-img-05
önüm-img-08

Şuňa meňzeş önüm

Köpükli hammam (2)
Köpükli hammam (3)
Köpükli hammam (4)
Köpükli hammam (6)
img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-6

Ulanmak üçin bellik edildi

Sensitive Derisi duýgur bolanlar üçin ulanmazdan ozal bilegiň içindäki duýgurlyk synagyny geçirmegiňizi haýyş edýäris;

Hum Çyglylygyň öňüni almak, ýagtylykdan uzak durmak, göni gün şöhlesinden gaça durmak üçin sowadyjy we gurak ýerde saklaň.

Use Eger ulanylanda deriniň gyjyndyrylmagy ýüze çyksa, haýal etmän ulanmagy bes ediň;

12 12 ýaşa çenli çagalar üçin maslahat berilmeýän iýmit, iýmitlenmeýän, çagalaryň elinden almaň, gözüňize girýän bolsa, derrew köp suw bilen ýuwuň.

img-6
img-7

ABŞ hakda

1 OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2 Ylmy barlag we mümkinçilikler
- Professional gözleg we dizaýn topary
- Üýtgeşik we aýratyn formulalar
- win win hyzmatdaşlygy üçin pikirleriňizi ajaýyp önümlere öwürmek

3 Gaty hil gözegçiligi
- Professional hil gözegçilik topary
- Şahadatnama: ISO22716, GMPC, Sedex 4P, MSDS bar

4 Hyzmatdan soň
(1) Önümçilikde we gowşurylandan soň, wagtynda yzarlarys we harytlaryň ýagdaýyny size habar bereris.
(2) Harytlar gelende, haýsydyr bir dizaýn we hil meselesini tapsaňyz ýa-da nusgalardan tapawutly bolsaňyz, meseläni taparys we siziň bilen çözeris.

5Bar bolan müşderilerimiz önümlerimiziň ýokary hilli ülňülerine, bäsdeşlik nyrhlaryna, çalt önümçilige we howpsuzlyga ýokary baha berýärler.Mundan başga-da, ýokary derejeli müşderi hyzmatymyz üçin hasaplanýar.Zawodymyza baryp görmegiňizi we siziň bilen hem uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: “Paypal”, “Western Union” ýa-da “Bank Advance Wire Transfer” we “Akkreditiw” -ni kabul edýäris.

2-nji sorag: Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?
A2: Bir stocka nusgasy üçin derrew iberip bileris, täze nusgalar üçin bolsa 7 gün töweregi wagt gerek

3-nji sorag: Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?
A3: Hawa, ISO22716, GMPC, Sedex 4P şahadatnamasyny aldyk, bizden has köp şahadatnama gerek bolsa bize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A4: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.

5-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
A5: Hil birinji orunda durýar!Müşderimize gowy hilli önümler bermek biziň esasy wezipämizdir.hil gözegçiligini başyndan ahyryna çenli saklaýarys:
(1).Çig mal gaplamazdan ozal barlanmalydyr;Himiki maddalar üçin MSDS barlamak üçin elýeterlidir.
(2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;
(4).Hil gözegçiligi topary her prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir.Içerki barlag hasabaty barlamak üçin elýeterli.

6-njy sorag: Ulanylan ähli materiallaryňyzyň daşky gurşawa zyýanlydygyny nädip kepillendirip bilersiňiz?
A6: Çig malyň satyn alynmagyna, eksperimental tapylmagyna, önümçilik prosesine we taýýar önümiň barlagyna berk gözegçilik edýäris.

7-nji sorag: Näme üçin bizi saýlamaly?
A7: Professional we tejribeli R&D topary, ygtybarly we berk hil gözegçilik ulgamy.Önümlerimizi ibermezden ozal barlaýarys, hemme zadyň gowydygyna göz ýetirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: