OEM omörite hammam bomba Fizzy hususy belligi Tebigy lýuks hammam bombasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Blemgoşar ýyldyzy hammam bombalaryny togtatdy
Çig mal Poroşok
Reňk Blemgoşar be Düzülip bilner)
Ys Düzülip bilner
Port Ningbo
Agram 150g (Düzülip bilner)
Sizeeke ululyk Dia 6.5CM
Töleg usullary T / T; L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Eltip bermek DHL ede Fedex , EMS , ÜPS
Mysal üçin sitata Mysal mugt beriň
OEM / ODM Hoş geldiňiz
Gaplamak Reňk gutusy / PVC guty / Kagyz gutusy / PDQ (ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 29 * 22.5 * 17CM (L * W * H)
PDQ gaplamak 8 guty / PDQ / Master Carton

Önüm sergisi

Vanna bombalary dürli yslarda, reňklerde we şekillerde (Düzeltmegi goldaň)

Vanna-bomba-seriýa-03
Vanna bomba-seriýa-04
Vanna bomba-seriýa-05
OEM-Custom-Bath-Bomb-Fizzy-Private-Label-Natural-Luxury-Bath-Bomb
önüm-img-1
önüm-img-2
önüm-img-3
önüm-img-4
önüm-img-5
önüm-img-6
önüm-img-7

Vanna bombalarynyň önümçilik prosesi diagrammasy

önüm-img-8
önüm-img-9

ABŞ hakda

1 OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2 Ylmy barlag we mümkinçilikler
- Professional gözleg we dizaýn topary
- Üýtgeşik we aýratyn formulalar
- win win hyzmatdaşlygy üçin pikirleriňizi ajaýyp önümlere öwürmek

3 Gaty hil gözegçiligi
- Professional hil gözegçilik topary
- Şahadatnama: ISO22716, GMPC, Sedex 4P, MSDS bar

4 Hyzmatdan soň
(1) Önümçilikde we gowşurylandan soň, wagtynda yzarlarys we harytlaryň ýagdaýyny size habar bereris.
(2) Harytlar gelende, haýsydyr bir dizaýn we hil meselesini tapsaňyz ýa-da nusgalardan tapawutly bolsaňyz, meseläni taparys we siziň bilen çözeris.

5 Bar bolan müşderilerimiz önümlerimiziň ýokary hilli ülňülerine, bäsdeşlik nyrhlaryna, çalt önümçiligine we howpsuzlyga eltilmegine ýokary baha berýärler.Mundan başga-da, ýokary derejeli müşderi hyzmatymyz üçin hasaplanýar.Zawodymyza baryp görmegiňizi we siziň bilen hem uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

5. Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: “Paypal”, “Western Union” ýa-da “Bank Advance Wire Transfer” we “Akkreditiw” kabul edýäris.

2-nji sorag: Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?
A2: Bir stocka nusgasy üçin derrew iberip bileris, täze nusgalar üçin bolsa 7 gün töweregi wagt gerek

3-nji sorag: Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?
A3: Hawa, ISO22716, GMPC, Sedex 4P şahadatnamasyny aldyk, bizden has köp şahadatnama gerek bolsa bize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A4: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.

5-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
A5: Hil birinji orunda durýar!Müşderimize gowy hilli önümler bermek biziň esasy wezipämizdir.hil gözegçiligini başyndan ahyryna çenli saklaýarys:
(1).Çig mal gaplamazdan ozal barlanmalydyr;Himiki maddalar üçin MSDS barlamak üçin elýeterlidir.
(2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;
(3).Hil gözegçiligi topary her prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir.Içerki barlag hasabaty barlamak üçin elýeterli.

6-njy sorag: Ulanylan ähli materiallaryňyzyň daşky gurşawa zyýanlydygyny nädip kepillendirip bilersiňiz?
A6: Çig malyň satyn alynmagyna, eksperimental tapylmagyna, önümçilik prosesine we taýýar önümiň barlagyna berk gözegçilik edýäris.

7-nji sorag: Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?
A7: Hawa.Sowgat gutusynyň dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Diňe pikirleriňizi aýdyň we pikirleriňizi ajaýyp sowgat gutularyna geçirmäge kömek ederis.Faýllary doldurjak adamyňyz ýok bolsa tapawudy ýok.Bize ýokary çözgütli suratlary, Logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertipleşdirmek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar faýllary ibereris.S: Näme üçin bizi saýlamaly?J: Professional we tejribeli R&D topary, ygtybarly we berk hil gözegçilik ulgamy.Önümlerimizi ibermezden ozal barlaýarys, hemme zadyň gowydygyna göz ýetirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: